Novi broj časopisa OSIGURANJE

 

UVODNIK
Promidžba „na čekanju"

Pravilnik o promidžbenim aktivnostima koji je u primjeni od početka godine usporio je  aktivnosti svih osiguravatelja u prvom tromjesečju ove godine. Cilj Pravilnika bio je uvesti reda na tržište, što na prvi pogled izgleda pozitivno i opravdano. Međutim, osim osnovnih podataka vizuala, ideja, poruka, troškova, izvora financiranja prema osiguravateljnim rizicima  traže se i podaci o tvrtki zaduženoj za oglašavanje, trajanju kampanje i medijima u kojima će se oglašavati.

Prva iskustva naime, pokazuju da se stvorila velika gužva i čekanje odobrenja i mišljenja HANFE, čak i više od trideset dana, a ni troškovi zahtjeva od 2.200 kuna u situaciji globalne krize nisu zanemarivi kada se svaka aktivnost osiguravajućih društava smatra promidžbom i podliježe ocjeni i zahtjevu Hanfe. U isto vrijeme kada ovakva praksa, regulativa i Pravilnik nije poznata u nama željenom tržištu EU pitanje je i zadatak osiguravatelja i HANFE da utvrde smisao i buduću sudbinu Pravilnika.  

I bez takva pravilnika, osigurateljna djelatnost stagnira, barem tako pokazuju brojke o tržištu. Rezultati za prva dva mjeseca kažu da su i minusi postali realnost koja je mnoge iznenadila nakon tri godine uzastopnog rasta od iznad 10 posto. U odnosu na prethodne godine, sporo rastu životna osiguranja, s rastom od 2,55 posto, što se odrazilo na rast čitavog tržišta. Što se sve događa u tom segmentu tržišta i kakva su očekivanja, više ćemo doznati na skorašnjem okruglom stolu kojeg organizira Hrvatski ured za osiguranje, koji je ovog proljeća „zahuktao" sa svim svojim aktivnostima, počevši od svog redovnog  savjetovanja o obradi i likvidaciji automobilskih šteta, borbe protiv neosiguranih i neregistriranih vozila, do pokrenutih edukacijskih aktivnosti od kojih će ove godine struka značajnije profitirati.

Svima puno uspjeha!
Nensi Botica Jukić, gl.urednica

INTERVJU
Boris Šaban, izvršni direktor Nacionalnog ureda osiguravatelja Crne Gore:
Pokrenuli smo akciju uređenja tržišta autoodgovornosti

Prvi važniji događaj za crnogorsko tržište osiguranja od formiranja novog nacionalnog ureda osiguravatelja bilo je donošenje novog Zakon o osiguranju 2006. godine, kojim su precizno definirani i poslovi ureda osiguravatelja. O radu mladog Ureda, situaciji na crnogorskom tržištu i ostalim aktualnostima razgovarali smo s njegovim izvršenim direktorom Borisom Šabanom.

- Radi poboljšanja financijske sigurnosti u dijelu autoodgovornosti intenzivno radimo na novoj tarifi, izrada koja je pri kraju i uskoro ide na odobrenje Agenciji za nadzor tržišta. Zemlja smo sa 600 tisuća građana i 211 tisuća vozila, pa generalno držim da je tržište autoodgovornosti već prezasićeno brojem osiguravajućih društava, ističe Šaban u razgovoru za naš časopis.

IZ UDRUŽENJA OSIGURAVATELJA
Pregled aktivnosti udruženja u 2008. godini

Udruženje se protekle godine bavilo izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, financijskim izvješćem društava za osiguranje, definiranjem imovine za pokriće tehničkih pričuva, obračunom matematičke pričuve, te statistikom osiguranja.

U suradnji s HANFA-om radilo se na izradi Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvješća društava za osiguranje. Nismo upoznati s konkretnim rješenjima struke, budući da odbori nisu pokazali zainteresiranost za suradnju. Najsusretljivijim se pokazao odbor za životna osiguranja, iako su pri Hrvatskoj gospodarskoj komori registrirana još četiri odbora: za neživotna osiguranja, odbor za zdravstvena osiguranja, odbor za pravna pitanja i zakonodavstvo i odbor za računovodstvo i financije.

Snježana Bertoncelj, predsjednica Odbora za životna osiguranja, ističe da su proteklom godinom dominirale aktivnosti kojima je cilj podizanje kvalitete i transparentnosti poslovanja, kao i stvaranje poticajne poslovne okoline za rast i razvoj životnih osiguranja kao jednog od najznačajnijih vidova dugoročne disciplinirane štednje za treću dob te zaštite pojedinaca od neželjenih događaja. U tom smislu, poduzimane su razne aktivnosti vezane na uvođenje tzv. poreznih olakšica na premiju životnih osiguranja kada je ugovaratelj osiguranja pravna osoba, na kojima se radi i dalje, sukladno dinamici izmjena poreznih zakona.

IZVJEŠĆE            
Neosigurana vozila nanose golemu štetu osiguravateljima

Zbog neosiguranih vozila osigurateljna industrija godišnje gubi oko 110 milijuna kuna premije. Za štete koju prouzrokuju takva vozila Hrvatski ured za osiguranje (HUO) u posljednjih je 15-ak godina iz Garancijskog fonda isplatio preko 600 milijuna kuna. Veliki broj neregistriranih i neosiguranih vozila u prometu nanosi golemu štetu osiguravateljima, ali i društvu u cjelini. Samo u prva dva mjeseca dramatično je pao broj tehničkih pregleda, što ukazuje na daljnji porast neosiguranih i neregistriranih vozila.

Gubitkom poreza na premiju, kao i gubitkom drugih davanja vezanih uz registraciju vozila, neregistrirana vozila oštećuju i državni proračun, te dodatno opterećuju građane koji uredno registriraju svoja vozila. Ovo su neki od zabrinjavajućih podataka koje je na tiskovnoj konferenciji iznio Hrvoje Pauković, predsjednik HUO-a.

Nakon dugotrajne komunikacije i razmjene alarmantnih podataka o razmjerima neregistriranih i neosiguranih vozila HUO, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ravnateljstvo policije započinje dosljednu primjenu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (čl. 250), kako bi se napokon raščistio ovaj dugogodišnji problem, koji se gomila još od 1992. godine.

dr. sc. Marija Pospišil Miler i mr. sc. Marija Pospišil
POMORSKO OSIGURANJE
P&I klubovi ograničili pokriće odgovornosti prijevoznika za štetu nastalu smrću ili tjelesnom ozljedom putnika (i posade)

U članku se obrađuju novine u sustavu odgovornosti pomorskog prijevoznika za štete zbog smrti i tjelesnih ozljeda putnika prema Atenskoj konvenciji o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 2002. godine: dvoslojni sustav odgovornosti, povišenje iznosa ograničenja odgovornosti, obvezno osiguranje i direktna tužba prema osiguratelju.

Istaknute su i zapreke za provedbu Atenske konvencije iz 2002. godine kako na međunarodnoj razini tako i u zakonodavstvu Europske Unije.

Ukazuje se također na koji način se tržište osiguranja nastoji prilagoditi promjenama do kojih će doći stupanjem na snagu Atenske konvencije iz 2002. godine, uključujući i ograničenje, do sada neograničenog pokrića za štete zbog smrti i tjelesnih ozljeda putnika (i posade), koje su P&I klubovi udruženi u International Group uveli svojim pravilima od 2007. godine radi zaštite članstva od nepredviđeno visokih rizika do kojih može doći zbog višestrukog povišenja iznosa ograničenja odgovornosti  per capita kao i zbog gradnje sve većih brodova koji mogu prevoziti i više tisuća putnika.

Glavni razlozi za usvajanje Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage more iz 2002., su poboljšanje pravnog položaja i veća zaštita putnika u pomorskom prijevozu na međunarodnoj razini, povišenjem iznosa ograničenja odgovornosti za štetu zbog smrti i tjelesne ozljede putnika te uvođenjem obveznog osiguranja odgovornosti prijevoznika za te štete i izravne tužbe prema osigurateljima.

Berislav Matijević, dipl.iur.
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Medicinska vještačenja i osiguranje od odgovornosti

Autor se bavi pitanjem nadzora nad radom sudskih vještaka, jer smatra da de facto ne postoji osnova njihove odgovornosti za nalaz i mišljenje podnesen u parničnom postupku, te su i sud i stranke u postupku prepušteni samo "uvjerenju" u potpunost podnijetog nalaza i mišljenja, gdje pod potpunošću podrazumijevamo: stručnost, objektivnost, nepristranost i neproturječnost nalaz i mišljenja.

Poseban izazov struke predstavljaju i izvansudska ili tzv. privatna vještačenja, gdje je iz citirane sudske prakse razvidno da "pečat" stalni sudski vještak nije uvijek jamstvo i kvalitete odrađenog zadatka.

Siniša Štimac, dipl. iur.
NAKNADA ŠTETE
Pravni aspekt medicinskog vještačenja nematerijalne/neimovinske štete

U rješavanju slučajeva nematerijalne/neimovinske štete, potrebno je sagledati pravni i medicinski aspekt, odnosno nužan je multidisciplinarni pristup. Ovdje se medicinska i pravna znanost i praksa međusobno isprepliću i  nužno koegzistiraju.

Stoga je potrebno da svaka pravna osnova potraživanja kod neimovinske/nematerijalne štete bude jasna kako pravniku tako i medicinskom vještaku. Ovi pravni osnovi (oblici) nematerijalne/neimovinske štete su taksativno navedeni (numerus clausus) u čl. 200. st. 1. ZOO/1991.

Po ZOO/2005 napušten je princip numerus clausus, te uveden samo jedna pravna osnova  tj. povreda prava osobnosti koji se može pojaviti u neograničenom broju. Naime, u članku 19. ZOO/2005  navode se samo neki od oblika prava osobnosti (prava na život, tjelesno i duševno zdravlje, ugled, čast, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života, slobodu i dr.), dok će preostale oblike kreirati sudska praksa kroz pravomoćne sudske odluke.

Darko Tomac
AKTUARSTVO
Upravljanje štetama s aspekta ekonomike osiguranja

Zadnjih godina osiguratelji su unatoč gubitcima u svom osnovnom osigurateljnom poslu, ostvarivali dobit ulaganjem u investicijske fondove ili izravno u poslove s nekretninama. Zbog toga su razvoj i unapređenje poslovnih procesa u funkcionalnosti obrade šteta bili zanemarivani. S obzirom na trenutnu situaciju na financijskom tržištu potrebno je posvetiti pozornost  unapređenju poslovnih procesa na području štete i upravljanje sektorima obrade šteta, i na taj način značajno poboljšati ekonomiku osiguranja u cilju postizanja stabilnog profitabilnog rasta društava za osiguranje.

Praćenjem ekonomskih pokazatelja na koje izravno utječe sektor obrade šteta, moguće je pravodobno poduzimati projekte kako bi se podigla razina znanja ljudi koji rade na obradama šteta, racionalizaciju kroz alokaciju troškova vezanih uz obradu šteta i tako usmjeriti razvoj na kreiranje novih osigurateljnih proizvoda. 

Izvor: osiguranje.hr


Posted on Monday, April 27, 2009 (Archive on Tuesday, May 12, 2009)
Posted by   Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren