Sektor osiguranja stabilan i siguran u Srbiji - Osiguranje u Srbiji bez posledica zbog krize
Sektor osiguranja stabilan i siguran u Srbiji - Osiguranje u Srbiji bez posledica zbog krize

 


– Postoji interesovanje stranih osiguravača za ulazak na tržište osiguranja u Srbiji, a krajem prošle godine izdate su dozvole za rad jednom društvu za osiguranje i jednom za reosiguranje. Inače, ovih dana primljen je zahtev od jedne francuske osiguravajuće kuće za dobijanje dozvole za životno osiguranje – kaže za „Blic“ Mira Erić-Jović, viceguvernerka Narodne banke Srbije.

Globalna ekonomska kriza i osiguravajuće kuće u Srbiji?
– Među prvima koji su osetili efekte krize bila su finansijska tržišta zbog opšteg nepoverenja investitora u svetu, što je dovelo do pada tražnje i značajnog pada cena hartija od vrednosti. Naša berza je to osetila. Sigurno da u tim uslovima, to direktno utiče na poslovanje onih pravnih lica koja su, po prirodi svog poslovanja, usmerena na tržište i najizloženija tržišnom riziku. U toj grupi firmi svakako se nalaze i osiguravajuća društva, koja deo svog portfolija ulažu u tržište vrednosnih hartija. Zbog nerazvijenosti našeg tržišta, međutim, naša društva za osiguranje u svom portfoliju nemaju značajno učešće hartija od vrednosti, tako da sve to skupa neće imati većeg uticaja na vrednost portfolija.

Kakva je struktura portfolija naših osiguravajućih kuća?
– Prema poslednjim raspoloživim podacima za sva društva koja se bave poslovima osiguranja, tehničke rezerve neživotnih osiguranja najvećim delom bile su pokrivene deponovanjem kod banaka – 29 odsto i gotovinom – 17 odsto, dok akcijama kojima se trguje na tržištu samo sa 11 odsto. U strukturi pokrića tehničkih rezervi životnih osiguranja najzastupljenije je ulaganje u hartije od vrednosti sa 66 odsto (uglavnom stara devizna štednja), a zatim sledi deponovanje kod banaka sa 18 odsto.

Bankarski sektor u Srbiji je stabilan. Koliko je stabilan sektor osiguranja?
– Sektor osiguranja u Srbiji je stabilan, o čemu govore pokazatelji rasta premije, kapitala, imovine društva za osiguranje i nivoa rezervi koje se koriste za isplatu šteta osiguranicima. Ono što je najbitnije za očuvanje stečene stabilnosti sektora osiguranja je dovoljnost rezervi za isplatu štete osiguranicima i sigurnost njihovog ulaganja. Naime, dok su s jedne strane pomenute rezerve u poslednje četiri godine povećane za više od četiri puta, s druge strane sigurnost njihovih ulaganja potiče od konzervativnog načina ovih ulaganja.

Narodna banka je ipak povukla neke poteze?
– Imajući u vidu uticaj aktuelne krize na berzu i kapitalizaciju, kao i mogući uticaj značajnijeg dela ulaganja u berzanske materijale na vrednost ulaganja, NBS je u okviru svoje Odluke o očuvanju finansijske stabilnosti povećala limite ulaganja tehničkih rezervi društava za osiguranje u depozite banaka sa 30 na 35 odsto, odnosno sa 35 na 40 odsto za životno odnosno neživotno osiguranje. Respektivno smo i izmenili uslove koje treba da ispunjavaju akcije u koje se ove rezerve ulažu (u smislu smanjenja minimuma kontinuiranog trgovanja, smanjenja minimalne tržišne kapitalizacije i produženja roka za usaglašavanje – smanjenje ulaganja u akcije van listinga A). Generalno gledano, odnosno kada se posmatra tržište osiguranja Republike Srbije kao celina, ne očekuju se značajni efekti. Strukturno posmatrano, mogući su različiti efekti kod pojedinih učesnika na našem tržištu u zavisnosti od vrste i strukture berzanskih materijala kojim učesnici raspolažu.

To znači da će biti promena i oko iskazivanja dobiti?
– Očekuje se da će društva za osiguranje koja ostvare dobit, kao rezultat odluke NBS i izmene računovodstvenih standarda, prilikom razmatranja raspodele dobiti imati posebno pažljiv i odgovoran pristup. Taj deo dobiti neće raspoređivati, već će ostaviti u društvu do momenta realizacije nerealizovanog gubitka, radi blagovremenog stvaranja amortizera i jačanja svog finansijskog kapaciteta za izmirivanje dospelih obaveza i neprekidno održavanje potrebnog nivoa likvidnosti.

Kako je sa prigovorima građana na rad osiguravajućih kuća?
– U 2008. godini, za razliku od banaka, i apsolutno i relativno je smanjeno učešće i broj prigovora na rad društava za osiguranje. Iako je broj prigovora na rad društva za osiguranje smanjen, ipak, imajući u vidu učešće sektora osiguranja i finansijskom sektoru, s jedne strane, i učešće broja prigovora na društva za osiguranje, s druge strane, relativno učešće ovih prigovora sa oko 15 odsto nije malo.


Izvor:  osiguranje.org.rs|BLIC Dodatak Autor: D. Nišavić


Posted on Monday, March 16, 2009 (Archive on Tuesday, March 31, 2009)
Posted by   Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren