Hrvatska: Oporezivanje isplate provizije zastupniku

Ovdje se radi o ostvarivanju drugog dohotka na koji se, prema propisima o porezu na dohodak, u pravilu, plaća predujam poreza na dohodak po odbitku, po stopi od 25% bez prava na priznavanje poreznog odbitka. Predujam poreza na dohodak, kao i propisane doprinose obračuvana, obustavlja i uplaćuje isplatitelj prilikom svake isplate istodobno s isplatom. Međutim, porezni obveznik koji ostvaruje drugi dohodak, može na vlastiti zahtjev, podnošenjem prijave za upis u registar poreznih obveznika, utvrđivati ovaj dohodak na način koji je propisan za obrtničke djelatnosti tj. na osnovi poslovnih knjiga. Zahtjev za oporezivanje na navedeni način porezni obveznik je obvezan podnijeti nadležnom poreznom tijelu, na početku ostvarivanja dohotka odnosno na početku obavljanja djelatnosti ili do kraja godine za iduću godinu.

U tom slučaju navedena osoba je obvezna voditi poslovne knjige u koje će evidentirati sve poslovne primitke i poslovne izdatke tijekom godine te na osnovi tih podataka utvrditi dohodak kao i obrtnik. Na isti način ta osoba plaća mjesečni predujam poreza na dohodak koji rješenjem utvrđuje nadležno porezno tijelo, a kako se radi o nezaposlenoj osobi koja nije osigurana po drugoj osnovi, navedena osoba obvezno uspostavlja status osigurane osobe te i pripadajuće obvezne doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaća jednako kao i samostalni obrtnik. Iz navedenog proizlazi da navedenu proviziju-naknadu ugovorenu u brutto svoti možete izravno isplatiti na žiro-račun navedene osobe tj. poreznog obveznika samo pod uvjetom da je isti prethodno upisan u registar poreznih obveznika.
Dakle, ukoliko navedena osoba nije upisana u registar poreznih obveznika, ugovorenu brutto svotu ne možete izravno i bezporezno isplatiti na žiro-račun te osobe, već prethodno treba na tu svotu obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak kao i pripadajuće doprinose te joj isplatiti netto utvrđenu svotu.

Izvor:  osiguranje.hr|


Posted on Thursday, March 12, 2009 (Archive on Friday, March 27, 2009)
Posted by   Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren