Search  
  You are here:  Home    
Odgovornost za štetu – poslodavca radniku – opasna djelatnost (ZZR čl. 15.)
Odgovornost za štetu – poslodavca radniku – opasna djelatnost (ZZR čl. 15.)

 

Sječa stabala u šumi je opasna djelatnost pa za štetu nastalu radniku obavljanjem takve djelatnosti odgovara poslodavac po načelu uzročnosti, a prema općim propisima obveznog prava.
"Odredbom iz čl. 15. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", broj 59/96 i 94/96 – dalje: ZZR) propisano je da poslodavac odgovara zaposleniku za štetu uzrokovanu ozljedom na radu, profesionalnom bolešću ili bolešću u svezi s radom po načelu objektivne odgovornosti (uzročnosti), a prema općim propisima obveznog prava. Odredbom iz čl. 173. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99 – dalje: ZOO) propisano je da se šteta nastala u vezi s opasnom stvari, odnosno opasnom djelatnošću, smatra da potječe od te stvari, odnosno djelatnosti, izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrokom štete. U konkretnom slučaju sječa stabala u šumi podvodi se pod pojam opasne djelatnosti, prema tome tuženik kao poslodavac tužitelja za kojega je on obavljao rad, odgovara za štetu nastalu u obavljanju te opasne djelatnosti, i to po načelu uzročnosti a ne krivnje. Prema tome, za postojanje odgovornosti tuženika dovoljno je da je šteta posljedica obavljanja opasne djelatnosti u radnom procesu kod tuženika kao poslodavca. Odredbom iz čl. 177. ZOO propisani su slučajevi zbog kojih se osoba koja se bavi opasnom djelatnošću može osloboditi od odgovornosti, a ti su slučajevi ukoliko dokaže da šteta potječe od uzroka koji se nalazio izvan stvari, a čije se djelovanje nije moglo predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, ili ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenog ili treće osobe. U konkretnom slučaju pravilna je ocjena nižestupanjskih sudova da nisu ostvarene pretpostavke takvog oslobađanja od odgovornosti tuženika za nastup štetnog događaja tužitelju, jer nije utvrđeno da bi šteta nastala radnjom samog tužitelja odnosno njegovim propustima. Ovo stoga što je u postupku utvrđeno da se na strani tužitelja radilo o iskusnom šumskom radniku, da je konkretne prigode rad obavljao po svim pravilima struke, da je bio obučen za rad na siguran način i da je tijekom rada koristio sva zaštitna sredstva."

VSRH, Revr-386/2007-2 od 19. lipnja 2007. godine.

Izvor: osiguranje.hr|Berislav Matijević


Posted on Monday, March 09, 2009 (Archive on Tuesday, March 24, 2009)
Posted by   Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Home:Bankarstvo:Osiguranje:Fondovi:Berze:Leasing
Copyright 2007 by analize.ba Terms Of Use Privacy Statement
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren