Hrvatska: Naknada materijalne štete – prekid zastare – priznanje duga (ZOO čl. 387.)
NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE – PREKID ZASTARE – PRIZNANJE DUGA (ZOO ČL. 387.) 

 

Dopis osiguratelja kojim od oštećenika zahtijeva dostavu dokumentacije potrebne za rješavanje odštetnog zahtjeva nije priznanje duga.
"Predmet spora je zahtjev tužiteljice da joj tuženik naknadi štetu koja se očituje u razlici između invalidske mirovine koju tužiteljica prima, a nakon što je umirovljena 1996. (kao posljedica povreda zadobivenih u prometnoj nesreći od 28. veljače 1992.) i zarade koju bi ostvarivala kao ing. biotehnologije u pogonu prerade ribe M. d.d. u R. na radnom mjestu tehnolog. U revizijskoj fazi postupka je sporno da li je došlo do zastare potraživanja. Tijekom postupka utvrđeno je:
- da je tužiteljica nastradala u prometnoj nezgodi 28. veljače 1992., da je u sudskom postupku ostvarila naknadu nematerijalne štete, a u mirnom postupku joj je tuženik naknadio materijalnu štetu za uništenu odjeću, te trošak liječenja,
- da je polovicom 1996. tužiteljica umirovljena i tijekom ljeta 1996., a najkasnije u listopadu te godine saznala je za visinu mirovine, te time i štetu i njezinu visinu,
- da je tužbu u ovom predmetu tužiteljica podnijela sudu 26. kolovoza 2003. Pravilno su nižestupanjski sudovi primijenili materijalno pravo kada su prihvatili prigovor zastare istaknut po tuženiku i odbili tužbeni zahtjev kao neosnovan.
Tužiteljičino potraživanje zastarjelo je pozivom na odredbu čl. 373. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99; dalje ZOO), kojom odredbom je propisano da samo pravo iz kojeg proistječu povremena potraživanja zastarijeva za pet godina, računajući od dospjelosti najstarijeg neispunjenog potraživanja, poslije kojeg dužnik nije vršio davanja. Tužiteljica je za ovu štetu saznala polovicom 1996., kada je dobila rješenje o invalidskoj mirovini, najkasnije u listopadu te godine, kada je započela primati invalidsku mirovinu. Kako je proteklo više od pet godina od dospijeća najstarijeg neispunjenog potraživanja utužene razlike između plaće i invalidske mirovine pa do podnošenja tužbe sudu dana 26. kolovoza 2003., to je u ovom konkretnom slučaju došlo do zastare samog prava iz kojeg proistječe zahtjev tužiteljice za razliku u primanjima između plaće koju bi ostvarivala da nije morala zbog posljedica prometne nezgode otići u invalidsku mirovinu i iznosa invalidske mirovine koju prima od 1996. godine, pa je njezin zahtjev u cijelosti neosnovan.
U ovom predmetu nije došlo do prekida zastarijevanja te se na pravni odnos stranaka ne može primijeniti odredba čl. 387.ZOO. Priznanje duga kojim se zastarijevanje prekida mora biti takvo da se na siguran način očituje dužnikova volja da dug zaista priznaje Pravilna je ocjena drugostupanjskog suda da tuženica nije ni počela rješavati odštetni zahtjev tužiteljice kada bi eventualno i mogla odlučiti o priznanju duga, jer za to nije imala potrebnu dokumentaciju. Stoga se spomenuti dopis u kojem tuženik traži dostavu dokumentacije koja je uvjet za rješavanje odštetnog zahtjeva ne može smatrati priznanjem duga tuženika, kako ga tumači revidentica."
VSRH, Rev-509/2007-2 od 1. kolovoza 2007. godine.

osiguranje.hr - Berislav Matijević

Posted on Monday, February 09, 2009 (Archive on Tuesday, February 24, 2009)
Posted by   Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:
ralph lauren outlet ralph lauren outlet outlet Ralph Lauren